Op 6 december 2002 is de Stichting Grebbelinie opgericht. De initiatiefnemers besloten dat het nodig was om de linie die ons land meer dan tweehonderd jaar gediend heeft, nu zelf te verdedigen. In een periode waarin de Gelderse Vallei meer dan ooit ‘randje Randstad’ begint te worden, industriegebieden uitbreiden en nieuwbouwwijken verrijzen, is het goed bewust om te gaan met de beschikbare ruimte. De stichting vindt het van belang mee te denken in de plannen rond de Grebbelinie, die ontwikkeld worden op diverse niveaus.

Activiteiten

In het jaarverslag, het donateursblad Grebbelinie in Beeld en op deze website wordt melding gedaan van de activiteiten van de Stichting Grebbelinie.

Meer informatie over de activiteiten vindt u in de kroniek van de Stichting Grebbelinie. Deze ontbreekt nu (januari 2023) op de website, maar zal dit voorjaar opnieuw worden toegevoegd. De kroniek beschrijft de mijlpalen in de geschiedenis van de stichting, vanaf de oprichting in 2002.

Kamer van Koophandel

De Stichting Grebbelinie is bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 32094776. De Kamer van Koophandel kende voorts het volgende RSIN toe aan de Stichting Grebbelinie: 816354819

Doelstelling

De Stichting Grebbelinie zet zich in voor de bescherming, het vergroten van kennis en het delen van informatie met betrekking tot de linie. De stichting doet onderzoek naar de geschiedenis van de linie in de literatuur, in archieven en in het veld. Om kennis te delen neemt de stichting ook zelf het initiatief door het organiseren van rondleidingen en excursies, het maken van een donateursblad en het houden van presentaties. Door het verstrekken van informatie wil de stichting voorkomen dat elementen van de linie door onwetendheid verloren gaan. We willen samen met onze gebiedspartners dit stukje identiteit van het gebied bewaren en helpen doorgeven aan toekomstige generaties.

Hoewel er na de tweede wereldoorlog delen van de linie verloren zijn gegaan, is het belangrijkste element nog grotendeels aanwezig: de liniedijk, die de verschillende forten en waterkeringen met elkaar verbindt. Vanwege de geringe oppervlakte van de linie is dit stukje erfgoed echter buitengewoon kwetsbaar. Daarom zijn de liniedijk en de forten door de Stichting Grebbelinie in 2004 voorgedragen als Rijksmonument. Op 18 april 2011 werd deze aanvraag bekroond op het Fort aan de Buursteeg met de toewijzing, bekrachtigd door de handtekening van Staatssecretaris Zijlstra.

Meer informatie over de doelstelling is te vinden op de pagina over de statuten van de stichting…

Beleidsplannen

De Stichting Grebbelinie past de plannen jaarlijks aan n.a.v. knelpunten of kansen in het gebied, wensen vanuit donateurs of beheerders en initiatieven vanuit het bestuur. Voor 2016 zal met name gewerkt worden aan kennisdeling, beheervragen, samenwerking met gebiedspartners en toezicht op bescherming van het Rijksmonument. Bij ’toezicht’ gaat het met name om het tijdig bieden van informatie aan partijen die vanwege o.a. infrastructurele, ecologische en waterbouwkundige opgaven in aanraking komen met de Grebbelinie. De Stichting Grebbelinie is geen actiegroep, maar wil door het bieden van informatie partijen helpen bij het vinden van creatieve oplossingen die soms nodig zijn om het Rijksmonument te ontzien. Meer informatie kunt u vinden in de jaarrekening. Deze zal in de komende periode op de website worden gezet.

Voorbeelden hiervan waren in het (soms recente) verleden: het verplaatsen van kazemat S55 bij Veenendaal door RWS, het behouden van kazematrestanten G56 en G57 door samenwerking met BAM/Poort van Bunnik, het plaatsen van damwanden bij de liniedijk langs de Heuvelsesteeg door het Waterschap en het behoud van een duiker in de spoorbaan Arnhem-Utrecht i.s.m. Staatsbosbeheer.

Vanwege de soms geïsoleerde ligging van elementen is het nodig om partijen te informeren. De Stichting Grebbelinie probeert die taak zo goed mogelijk te vervullen. De wil tot bescherming en inpassing van de linie wordt al jaren breed gedragen, hetgeen o.a. in 2004 tot uitdrukking kwam in de plannen van de provincie Utrecht om van de Grebbelinie een meer beleefbare linie te maken. Sinds 2009 speelt het Grebbelinie Bezoekerscentrum ook een rol in het proces. De Stichting Grebbelinie werkt samen met het centrum en onderzoekt hoe beide partijen elkaar in de toekomst verder kunnen versterken. In 2023 leidt dit o.a. in de herdruk van de tweede druk van de fietsgids Grebbelinie (Rhenen, Achterberg en Veenendaal) en de derde druk van de andere fietsgids Grebbelinie (Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg).

Balans en staat van baten en lasten

De Stichting Grebbelinie wordt al jaren gesteund door donateurs en ontvangt incidenteel subsidies voor initiatieven. De stichting biedt inzicht in de balans door middel van een jaarrekening.

De Stichting Grebbelinie is een vrijwilligersorganisatie die kosten t.b.v. van bescherming en onderzoek uit eigen middelen moet betalen. Gelukkig wordt de stichting al vanaf haar oprichting gesteund door donateurs. Omdat de vrijwilligersorganisatie kosten maakt om haar doelen te verwezenlijken zijn donaties van groot belang. Daarom heeft de stichting het vergroten van het aantal donateurs in de doelstellingen meegenomen.

Contact

De Stichting Grebbelinie heeft geen kantoor of gebouw tot haar beschikking. Het secretariaat is op dit moment gevestigd op de Suze Robertsonstraat 60, 6717 VC te Ede. U kunt de Stichting Grebbelinie met vragen bereiken via info@grebbelinie.nl

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Grebbelinie bestaat in 2023 uit vier personen. Eén bestuursfunctie is nu niet ingevuld, die van de secretaris. De namen van de bestuursleden en hun functie worden via deze website bekend gemaakt. Verder wordt de stichting gevormd door een aantal bijzonder medewerkers die het bestuur van advies dienen en zich hebben gespecialiseerd in een bepaald thema of activiteit.

Beloningsbeleid

De belastingdienst verwacht van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) dat het beloningsbeleid kenbaar wordt gemaakt. De vrijwilligersorganisatie Stichting Grebbelinie telt uitsluitend vrijwilligers, die geen andere beloning krijgen of verwachten dan een beschermde linie en het verspreiden van de kennis m.b.t. het Rijksmonument. Van een salarisregeling of CAO is dan ook geen sprake.

Activiteiten van de Stichting Grebbelinie

De Stichting Grebbelinie zet zich op tal van manieren in voor de linie. Het veiligstellen van de beschermde status zien we als belangrijkste doelstelling, die met de aanwijzing van de linie tot Rijksmonument werd bekroond. Ondanks deze relatief veilige situatie zijn er veel bedreigingen. Wegen die verbreed worden, of woonwijken en bedrijventerreinen die worden aangelegd, kunnen delen van de stelling uitwissen. Steeds wijst onze Stichting de betrokkenen op de aanwezigheid van de linie.