Harderwijk, 20 december 1948

Aan: Hoofd van Generale Staf,

In antwoord op uw schrijven d.d. Dec. 1948 moge ik u mededelen, dat mijn bataljon op 10 mei 1940 was ingedeeld als Voorpostenbataljon. (I-7 R.I.)

Hoewel ik de kaart en bijbehorende schetsen, waarop alle gegevens vermeld stonden, lang heb bewaard, zijn die thans zoekgeraakt zodat ik tot mijn leedwezen geen nauwkeurige gegevens meer kan verstrekken. Voor zover ik mij kan herinneren waren indeling en opstelling van mijn bataljon als volgt:

I-7 R.I., versterkt met 1 sectie 6 Veld en -ik vermeen- 2 sectiën zware mitrailleurs op de voorposten.

Linkergrens: Weg den Ham-Langenoord. Rechtergrens: Spoorbaan Amersfoort-Nijkerk. Frontlijn en stoplijn: vergeten.

Taak: Standhouden

Rechtstreekse steun van 1 batterij van 1 R.A., rechts aangeleund aan 5 R.I, links aangeleund aan 18 R.I.

Voor indeling van het bataljon moge ik verwijzen naar de schets.

Amersfoort7RIaRechtercompagnie sterk 3 sectiën infanterie en een stuk 6 Veld. Middencompagnie sterk 3 sectiën infanterie. Linkercompagnie sterk 3 sectiën infanterie en een stuk 6 Veld. Ondersteuningsgroep sterk 2 sectiën infanterie. De zware mitrailleurs bleven onder commando van de Compagniescommandant.

In rechtervak 1 sectie zware mitrailleurs, in middenvak 2 secties zware mitrailleurs, in linkervak 1 sectie zware mitrailleurs. als reserve 2 sectiën zware mitrailleurs in stelling nabij de commandopost van de commandant van de mitrailleurcompagnie.

De vakcommandanten hadden in hun vak loopgraven doen aanleggen ongeveer 250 meter voor hun commandopost.

Gietstalen kazematten waren nergens aanwezig, evenmin als stekelvarkens. Voor de loopgraven liep een tankgracht, op afstanden variërende van 100 meter tot 400 meter. Het juiste beloop ben ik vergeten. De opstellingsplaats van de batterij artillerie ben ik vergeten.

De Reserve majoor, H.B.B. Top

Zie tevens kaart voorposten (I-7 R.I.)

Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, Gevechtsverslagen- en rapporten mei 1940