VudijkIn 1741-1742 werd voorgesteld dat de destijds achtste keerkade de loop van de sogenaemde Vudijck ten noorden van Amersfoort zou volgen, de huidige Hoogerhorsterweg. De liniedijk en de Vudijk werden in 1745 inderdaad op elkaar aangesloten en het was de bedoeling dat de dijk ook werkelijk als keerkade zou worden ingericht, compleet met versterkingen.

Hoornwerk in de Liniedijk

Hiervan kwam echter weinig terecht; de Ingelanden lieten de Vudijk in de volgende decennia deels afgraven om waterafvoer mogelijk te maken. Toen men in 1794 voor het eerst de Grebbelinie inundeerde bleef de strook bij Krachtwijk dan ook droog. In 1793 was hier in een rapport al voor gewaarschuwd. Men besloot de Vudijk op te hogen en te verleggen. Bovendien zou de dijk haaks op de Grebbeliniedijk moeten komen te liggen, hetgeen in 1795-’96 geschiedde.

Oorspronkelijk wilde men een voorpost op de kade aanleggen, zoals ook bij de Groeperkade, Asschatterkade en de Coelhorsterkade zou gebeuren. Helaas bleek een breed terrein langs de dijk moeilijk inundeerbaar. Hierdoor werd het gebied te breed, om het met enkele kanonnen op een voorpost te kunnen bestrijken. Daarom besloot men een versterking te maken die deel uitmaakte van het retrachement (de liniedijk). Met de herstelde Vudijk kon men voorkomen dat het inundatiewater naar de Zuiderzee zou stromen. In de Franse periode werden de plannen gerealiseerd. Het Werk bij Krachtwijk uit 1799 beschermde nu de Vuydijk en werd ook wel Post aan de Vuydijk genoemd. In 1799 werd de linie tevens verlengd tot de aansluiting op de Slaagse Dijk.

Het werk is nog vrijwel geheel aanwezig, al zullen de contouren in het landschap niet iedereen opvallen. Vooral uit de lucht zijn deze goed zichtbaar. De post bestaat uit een wal in de vorm van een M, op de plaats waar de Vuydijk aansluit op de Grebbelinie. In 1939 werden er kazematten op geplaatst, scherfvrije betonnen onderkomens met drie schietgaten, ofwel Stekelvarkens. Er liggen twee typen op de wal; een S3-kazemat en twee vergrote stekelvarkens (Szw) voor een zware mitrailleur. De schietopstellingen bestrijken nog altijd het niet meer geïnundeerde voorterrein en geven het vredige dijkje de grimmige uitstraling, die bij een verdedigingswerk past. Restanten van een gietstalen koepel en een tweede zware kazemat accentueren de plaats waar de Grebbelinie over gaat op de Eemdijk/Slaagse Dijk. Op de kruising met de Vudijk lagen stenen en betonnen voorzieningen waardoor de weg met schotbalken kon worden afgesloten bij hoog water. Het Waterschap heeft de doorgang door het werk aangepast door de weg te verhogen, zoals dat oorspronkelijk ook werd gedaan in de Grebbelinie. De muurtjes voor de schotbalken zijn nog wel zichtbaar in de berm.