Kennisontwikkeling Grebbelinie krijgt groene impuls in Spakenburg

Door Martine Tekelenburg, Bert Rietberg, dinsdag 08 juli 2014 12:48
Categorie: Platform Grebbelinie

De visafslag in Bunschoten-Spakenburg was het authentieke décor van de Platformbijeenkomst Grebbelinie op 27 juni. Deze keer werd er speciaal gekeken naar de waarde van bomen en planten in de Grebbelinie. Zelfs aan de voormalige Zuiderzee speelde beplanting een belangrijke rol.

Spakenburgse SLuisBezoekers van het platform in Bunschoten-Spakenburg staan even stil bij het gereconstrueerde sluisje. (foto: Bert Rietberg)

Auteur Martijn Boosten, gastspreker deze middag, zoomde in op het groene lint wat de Grebbelinie is en koppelde dit aan zijn boek ‘Beplantingen op verdedigingswerken’. Zo werden doornhagen gebruikt als barrière en werden bundels van takken gebruikt voor versteviging van de verdedigingswerken. De auteur besteedde veel aandacht aan het eikenhakhout, dat we nog  overal in de linie tegenkomen, met aanbevelingen voor het beheer.

Ook in de Stichting Grebbelinie wordt al jaren gestudeerd op de historische betekenis van bomen en planten. In Spakenburg werden de buitendijkse vestingwerken beschermd door een rietkraag, die de golfslag moesten verminderen. Zeker is het dat het kappen van bomen al vanaf de eerste dag voor discussies zorgde langs de gehele linie en tot de dag van vandaag. Toen het restant van de Groeperkade tussen 1795 en 1799 werd aangelegd werden bomen verwijderd op de plaats waar het dijkje moest komen. Het leverde gespreksstof op tot in de Nationale vergadering van de Bataafse Republiek. De Heer van Renswoude klaagde namelijk dat het kappen veel te willekeurig gedaan werd en dat de grondbezitters niet eens waren ingelicht. Het gekapte hout was al verdwenen voor de rechtmatige eigenaars er zelf profijt van konden hebben. Aan de platformbezoekers werd 27 juni gevraagd hun mening te geven over het groen in de linie. Tijdens een volgende platformbijeenkomst zullen de uitkomsten gedeeld worden.

Tijdens de ‘munitiekist’ sessies werd duidelijk dat Grebbelinie een ondernemend erfgoed in ontwikkeling is en dat samenwerken op allerlei vlakken op en rond de Grebbelinie van groot belang is. Juke van Niekerk van Stichting Liniebreed Ondernemen gaf mooie voorbeelden hoe je door samen te werken bijvoorbeeld de kosten kunt delen op vlak van marketing en communicatie, maar ook recreanten kan betrekken in ‘denktanks’. Als voorbeeld noemde ze deze middag o.a. het ophalen en delen van kennis op het gebied van beplanting. Er is in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam al veel onderzoek gedaan. Hoewel ieder gebied zijn eigen specifieke geschiedenis kent, is veel inzicht te verkrijgen en tijd te winnen door samen te werken.

Karel van Dijk meldde namens de recreatieondernemers in de Grebbelinie dat er veel bereidheid is om na overleg met Staatsbosbeheer een bijdrage te leveren aan het beheer van de linie. Voor dit kan gebeuren dienen er wel duidelijke spelregels te liggen, zodat met alle belangen rekening wordt gehouden. Zo wordt het voor de recreant nog aantrekkelijker om de linie te bezoeken.

verhalen van de EemKort na het platform werden groen en blauw belicht in de serie 'Verhalen van de Eem' door RTV Utrecht. Hier vertelt de directeur van het Spakenburgs Museum Arie ter Beek o.a. over de palendijk langs de voormalige Zuiderzee. Ook de overstromingen en de werkzaamheden van het waterschap komen aan de orde. Wandelaars van het Grebbeliniepad komen ook langs de palendijk en kunnen in Museum Spakenburg terecht voor meer informatie. Een mooie film over de relatie van Spakenburg met de Grebbelinie is enige tijd geleden gemaakt door Jan de Rode van de Rode 3D. (Historisch strijdtoneel)

Op het gebied van kennisontwikkeling zoekt de Stichting Grebbelinie nog een correspondent in Bunschoten-Spakenburg. Deze correspondenten houden het thema Grebbelinie in de plaatselijke media in de gaten en gaan op onderzoek uit in de gemeente of archief naar nog onbekende linieverhalen. Soms levert veldonderzoek resultaat op: zo vonden correspondenten in Veenendaal, Leusden, Ede en Amersfoort bijvoorbeeld tankversperringen terug aan de hand van oude kaarten en luchtfoto's. In Scherpenzeel en Renswoude kwamen verhalen naar boven over de inkwartiering. Mocht u in de gemeente Bunschoten-Spakenburg wonen en belangstelling hebben voor deze correspondentenrol, kunt u dat aangeven via info@grebbelinie.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht