Prijsvraag

Gezocht:  ontwikkelaar/ondernemer met lef, voor exploitatie van Fort aan de Buursteeg in Renswoude-Veenendaal.

De provincie Utrecht en  SVGV zoeken samen met andere betrokken publieke initiatiefnemers inventieve ondernemers die een creatief en haalbaar plan hebben voor de exploitatie van Fort aan de Buursteeg.

Welke ondernemer ziet kansen om het belangrijkste fort van de Grebbelinie en het nog te realiseren landelijke Grebbelinie-bezoekerscentrum te exploiteren? SVGV (de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) organiseert in opdracht van haar  opdrachtgevers (de provincies Utrecht en Gelderland , de gemeenten Veenendaal, Renswoude en Ede en Staatsbosbeheer, het Waterschap Eem en Vallei en ProRail) een prijsvraag voor de exploitatie van het Fort aan de Buursteeg. Dit Fort ligt in de gemeenten Renswoude en Veenendaal en is onderdeel van de tot rijksmonument aangewezen Grebbelinie. De opdrachtgevers  beogen de exploitatie van het noordelijk deel van het Fort en een nog te realiseren bezoekerscentrum voor de Grebbelinie over te dragen aan een private exploitant. Er wordt gestreefd naar een onderscheidend concept met meerwaarde voor zowel de Grebbelinie als de Gelderse Vallei en er  is relatief  veel ruimte  voor creatieve ideeën. Op het Fort kunnen allerlei activiteiten worden ontplooid, zolang er geen overlast ontstaat voor de omgeving. De nieuwe activiteiten verhouden zich qua aard en schaal op een passende wijze tot de omgeving.

Ligging Fort aan de Buursteeg

Ligging Fort aan de Buursteeg (kaart GIS, provincie Utrecht)

Geïnteresseerden in de exploitatie van Fort aan de Buursteeg worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze prijsvraag. Het informatiepakket en de tekst van de prijsvraag kunnen worden opgevraagd via secr.grebbelinie@svgv.nl. Er is een aantal kijk-/informatiemomenten gepland op het Fort in de maand juli 2011. Indien u het informatiepakket en de prijsvraag opvraagt dan krijgt u hiervoor een uitnodiging.  De inschrijving (eerste ronde) sluit op 1 oktober 2011.

 

Doel

De initiatiefnemers willen de opsteller van het beste, meest spraakmakende en passende idee de ruimte bieden om daadwerkelijk de exploitatie van het Fort vorm te geven.

Uit de inzendingen worden drie tot maximaal vijf winnaars aangewezen die op het moment dat het project wordt voortgezet worden uitgenodigd voor deelname aan de (tweede) eindronde, waarin de uiteindelijke exploitant geselecteerd zal worden. De (3 tot 5) winnaars krijgen een prijs van € 5000,- uitgekeerd.

Randvoorwaarden

De aan te leveren plannen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

Ruimtelijk:

De door de exploitant te ontwikkelen (toeristisch-recreatieve en/of culturele) activiteiten moeten aansluiten bij de aard en de schaal van het Fort zelf en de aard van de omgeving. Het noordelijk deel van het Fort mag worden geëxploiteerd, en bebouwing mag dan ook slechts op het noordelijk deel worden toegevoegd. Op het zuidelijk deel , dat onderdeel uitmaakt van de EHS, ligt de focus op recreatieve toegankelijkheid en meer extensief gebruik. Voor het noordelijk deel kan onder meer worden gedacht aan: sport, outdoor, educatie, media, games, kunst en cultuur, horeca, congresruimte en vergaderfaciliteiten, zorg, reïntegratie, wonen ten dienste van de exploitatie (dienstwoning).

Naast het nog te realiseren bezoekerscentrum (max. 500 m2) is de richtlijn voor extra bebouwing op het noordelijk deel 2000m2. Deze bebouwing moet passen bij het historisch karakter van het Fort en zich zoveel als mogelijk voegen in het "verborgen" karakter van het Fort.

De huidige bestemming van het noordelijk deel is bestemd als 'recreatie en cultuurhistorisch object' en het zuidelijk deel is bestemd als 'bos/natuur/militair erfgoed'. Voor nieuwe functies is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het Fort is daarnaast, als onderdeel van de Grebbelinie, aangewezen als Rijksmonument.

Functioneel:

Het Fort zal zowel commerciële als publieke functies herbergen. De exploitant mag - naast de exploitatie van het bezoekerscentrum - commerciële activiteiten op het Fort ontwikkelen die passen bij de cultuurhistorische en recreatieve setting. Van de exploitant wordt verwacht dat hij het bezoekerscentrum –eventueel naast andere activiteiten- exploiteert. Het bezoekerscentrum zal minimaal 5 dagen, maar liever nog 7 dagen per week open zijn. De initiatiefnemers hechten er aan dat er op het Fort horeca-aanbod tot stand komt.

Financieel:

De opbrengsten van het ingediende plan moeten zodanig kunnen zijn dat een lonende langjarige exploitatie aannemelijk is. De kosten van onderhoud en beheer (van in ieder geval het noordelijk deel) moeten daar ook in zijn meegenomen (indicatiekosten circa € 50.000,- per jaar).

Voor het bouwen van het bezoekerscentrum stellen de initiatiefnemers naar alle waarschijnlijkheid een budget beschikbaar dat zal liggen tussen 0,5 en 1,5 miljoen euro. Dit bedrag moet aantoonbaar geïnvesteerd worden in het bezoekerscentrum, of wordt door de publieke partijen zelf geïnvesteerd in het bezoekerscentrum. De daartoe aan te trekken aannemer zal middels een openbare aanbesteding worden geselecteerd.

Juridisch:

Het ingediende plan mag uiteraard niet in strijd zijn met de wet of met plaatselijke voorschriften en verordenin­gen, behoudens het bestemmingsplan, dat naar aanleiding van deze prijsvraag kan worden aangepast. Voor wat betreft de rechtsverhouding tussen de initiatiefnemers en de toekomstig exploitant wordt in eerste aanleg gedacht aan langlopende (tenminste 30 jaar ) huur of erfpacht van het Fort, maar verkoop van het noordelijk deel wordt niet uitgesloten.

Overige randvoorwaarden:

De wijze waarop het Fort wordt geëxploiteerd dient zich passend te verhouden tot de omgeving en omwonenden. Overlast voor omwonenden moet worden voorkomen. Dit is zeker bij het organiseren van evenementen een punt van aandacht.

Zie voor meer informatie over de randvoorwaarden de tekst van de prijsvraag, op te vragen bij de SVGV.

Procedure

De exploitant zal worden geselecteerd door middel van een getrapt selectieproces. In eerste aanleg wordt van alle inschrijvers een globale visie, met een heel globaal business plan en een aantal referentiebeelden gevraagd (fase 1:de prijsvraag). Op basis van deze eerste inzending (voor 1 oktober 2011) zullen drie tot maximaal vijf partijen worden geselecteerd die verzocht zullen worden om een presentatie en een meer uitgebreid business plan met tekeningen te verzorgen, op basis waarvan de definitieve selectie zal plaatsvinden (fase 2).

De inschrijver die het winnende exploitatiemodel maakt, zal worden gevraagd om de exploitatie van het Fort verder ter hand te nemen op basis van die winnende inschrijving.

Zie voor meer informatie over de procedure de tekst van de prijsvraag, op te vragen bij de SVGV.

Wat wordt er van u verwacht?

De geïnteresseerden worden gevraagd een plan in te dienen. Dat plan zal moeten worden vormgegeven door het indienen van de volgende onderdelen:

De inzendingen moeten bestaan uit één document van circa 15 pagina's A4 (of 5 x A3) (exclusief omslag) met daarin de volgende onderdelen:

Beoordeling

De jury beoordeelt deze eerste inzendingen o.a. op :

  1. Aansluiting bij en synergie met de historie van de Grebbelinie
  2. Financiële haalbaarheid van de exploitatie
  3. Visie op beheer en onderhoud
  4. Investeringsbereidheid toekomstig exploitant
  5. Maatregelen om overlast omgeving te voorkomen

Zie voor meer informatie over de beoordeling de tekst van de prijsvraag (op te vragen bij SVGV).

De beste zes inzendingen krijgen een uitnodiging om hun visie op 1 december 2011 in een presentatie van max. 15 minuten toe te lichten aan de jury en een groep betrokken bestuurders. De beste drie tot maximaal vijf inzendingen gaan door naar de tweede ronde.

Wie kunnen er meedoen?

Deelnemers aan deze openbare prijsvraag moeten voldoen aan de volgende (summiere) basiscriteria:

Kijkdagen en opvragen van informatiepakket en prijsvraag

Geïnteresseerden kunnen het informatiepakket en de prijsvraag zelf opvragen bij de SVGV via het volgende e-mailadres : secr.grebbelinie@svgv.nl

Kijkdagen op het fort zijn gepland op de volgende data, van 9.30u-12.30u:

Het adres van het Fort aan de Buursteeg is: Dijkje 1, 3927 EG,Renswoude

Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Projectbureau SVGV, tel.nr. 033-2776390

Relevante documenten

naar boven