• Oplevering van kazematten in verlengde Grebbelinie
    zaterdag 2 december 1939
    Lees verder >>

Alle sleutelprojecten

Grebbelinie boven water!In 2006 liet de provincie Utrecht in de Gebiedsvisie 'De Grebbelinie boven water!vastleggen welke projecten uitgevoerd moesten worden om de Grebbelinie weer op de kaart te zetten. In elf sleutelprojecten werd gewerkt aan een beter zichtbare en beleefbare linie. Gebiedscoöperatie O-gen werkt sinds 2009 met provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer, ondernemers en vrijwilligersorganisaties aan deze ambitie. Hoewel het project van de provincie voor een belangrijk deel is afgerond, werkt de gebiedscoöperatie O-gen met het gebied aan de doorontwikkeling. Het kantoor is gevestigd in het Grebbelinie bezoekerscentrum aan de Buursteeg 2 in Renswoude.

1. Herstel Fort aan de Buursteeg in Renswoude/Veenendaal. Het noordelijk deel van het fort is weer teruggebracht naar de situatie eind 19e eeuw; grachten zijn opnieuw gegraven en de wallen zijn weer opgeworpen. Zie ook: project Fort aan de Buursteeg Op het zuidelijk deel zijn wandelpaden aangelegd en worden nog enkele cultuurhistorische elementen beter beleefbaar gemaakt. In 2017 werd het Grebbelinie bezoekerscentrum opgeleverd.

 2. Voet van de Grebbeberg in Rhenen. Dit project heeft inmiddels diverse stadia doorlopen, waarbij de grachten zijn gebaggerd, onderzoeken zijn gedaan en de contouren van het gehele hoornwerk enigszins zijn teruggebracht. In 2017 werd bovendien een deel van het hoornwerk (het binnendijkse bastion) gereconstrueerd. Het Waterschap liet de Grebbesluis beter zichtbaar maken middels een uitkijkpunt met informatiepaneel. Ter plaatse zijn parkeerplaatsen gecreëerd voor bezoekers. In de toekomst is het wellicht mogelijk om de reconstructie van het hoornwerk voort te zetten.

3. Subsidieregeling kleine initiatieven. Deze regeling is in 2016 afgesloten met een aantal mooie initiatieven, die de linie beter beleefbaar maken voor bezoekers. Op diverse plaatsen zijn panelen gemaakt en folders/brochures ontwikkeld. 

4. Reconstructie Spuisluis Bunschoten-Spakenburg. Deze gereconstrueerde spuisluis is al te bewonderen in de haven van Spakenburg, zie ook project Spakenburg.

5. Bevorderen recreatie in de Grebbelinie voor wandelaars, fietsers en kanovaarders. In samenwerking met o.a. het Waterschap Vallei en Veluwe (destijds Vallei & Eem) zijn kanovoorzieningen gerealiseerd. Over het Grebbeliniepad wordt sinds 2010 gewandeld. De bijbehorende wandelgids is uitgebracht bij uitgeverij Waanders/Wbooks. Inmiddels (2017) is de gids al toe aan de derde druk. Bij uitgeverij Matrijs zijn twee fietsgidsen verschenen in 2014 en 2015. Deze routes beslaan het zuidelijke en het centrale deel van de linie.

6. Marketingstrategie Grebbelinie. De marketingstrategie is beschreven in een plan, dat handelt over de wijze waarop het publiek de linie kan beleven en op welke manier plaatselijke ondernemers/gemeenten kunnen bijdragen én profiteren van de toegenomen aandacht voor dit erfgoed. Eén van de uitvloeisels is de Grebbeliniemaand, een jaarlijks terugkerende manifestatie. 

7. Zichtbaar maken van de coupures in de linie. Op plaatsen waar de Grebbelinie wordt doorsneden door wegen is de linie extra geaccentueerd met betonnen zandzakken. Deze zijn geplaatst in de linie bij Woudenberg, Leusden, Rhenen en Renswoude. Bij Daatselaar is een houten exemplaar gemaakt en langs de A12 is een variant gerealiseerd met schanskorven.

8. Recreatieve ontsluiting Grebbelinie ten noorden van Amersfoort.  De Grebbelinie langs de Eem is voorzien van fiets- en wandelpaden, de kazematten zijn opgeknapt en zijn voorzieningen geraliseerd, zoals een informatiepaneel bij het Werk aan de Glashut  

9. Herstelde en toegankelijke Asschatterkeerkade in Leusden. Het project Asschatterkeerkade is gereed, zie project Asschatterkeerkade.

10. Herstel Fort Daatselaar in Renswoude. Het Werk aan de Daatselaar is o.a. voorzien van zitbankjes en een informatiepaneel. Eerder kreeg het fort weer zijn historische uitstraling terug, met walgang, geschutbanken en schietgaten (embracures). Zie ook project Daatselaar.

11. Herstel keerkade en Post van Lambalgen te Woudenberg. De Lambalgerkeerkade is weer zichtbaar in het landschap. De plannen voor de liniedijk en geschutsemplacementen zijn gerealiseerd. Zie verder: project Lambalgen.