• Oproep Mussert voor deelname aan Duitse veldtocht
    zondag 28 juni 1942
    Lees verder >>

Alle sleutelprojecten

Grebbelinie boven water!

In 2006 liet de provincie Utrecht in de Gebiedsvisie 'De Grebbelinie boven water!vastleggen welke projecten uitgevoerd moesten worden om de Grebbelinie weer op de kaart te zetten. In elf sleutelprojecten wordt gewerkt aan een beter zichtbare en beleefbare linie. Gebiedscoöperatie O-gen (voorheen SVGV) werkt sinds 2009 met provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer, ondernemers en vrijwilligersorganisaties aan deze ambitie. Veel projecten zijn gerealiseerd, andere lopen nog, of zijn in de afrondende fase.

1. Herstel Fort aan de Buursteeg in Renswoude/Veenendaal. Het noordelijk deel van het fort is weer teruggebracht naar de situatie eind 19e eeuw; grachten zijn opnieuw gegraven en de wallen zijn weer opgeworpen. Zie ook: project Fort aan de Buursteeg Op het zuidelijk deel worden nog wandelpaden aangelegd en zijn er plannen om enkele cultuurhistorische elementen beter beleefbaar te maken.

 2. Voet van de Grebbeberg in Rhenen. Dit project heeft inmiddels diverse stadia doorlopen, waarbij de grachten zijn gebaggerd, onderzoeken zijn gedaan en de contouren enigszins zijn teruggebracht. Het Waterschap liet bovendien de Grebbesluis beter zichtbaar maken middels een uitkijkpunt met informatiepaneel. Ter plaatse zijn parkeerplaatsen gecreëerd voor bezoekers. De laatste slag moet nog worden gemaakt bij het hoornwerk, zodat bezoekers dit beeldbepalende en historische punt kunnen bezoeken.

3. Subsidieregeling kleine initiatieven. Deze regeling is in 2016 afgesloten met een aantal mooie initiatieven, die de linie beter beleefbaar maken voor bezoekers. Op diverse plaatsen zijn panelen gemaakt en folders/brochures ontwikkeld. 

4. Reconstructie Spuisluis Bunschoten-Spakenburg. Deze gereconstrueerde spuisluis is al te bewonderen in de haven van Spakenburg, zie ook project Spakenburg.

5. Bevorderen recreatie in de Grebbelinie voor wandelaars, fietsers en kanovaarders. In samenwerking met o.a. het Waterschap Vallei en Veluwe (destijds Vallei & Eem) zijn kanovoorzieningen gerealiseerd. Over het Grebbeliniepad wordt sinds 2010 gewandeld. De bijbehorende wandelgids is uitgebracht bij uitgeverij Waanders/Wbooks. De tweede druk van de gids is bijna uitverkocht. Aan de derde druk wordt gewerkt. Bij uitgeverij Matrijs zijn twee fietsgidsen verschenen in 2014 en 2015. Deze routes beslaan het zuidelijke en het centrale deel van de linie.

6. Marketingstrategie Grebbelinie. De marketingstrategie is beschreven in een plan, dat handelt over de wijze waarop het publiek de linie kan beleven en op welke manier plaatselijke ondernemers/gemeenten kunnen bijdragen én profiteren van de toegenomen aandacht voor dit erfgoed. Eén van de uitvloeisels is de Grebbeliniemaand, een jaarlijks terugkerende manifestatie. 

7. Zichtbaar maken van de coupures in de linie. Op plaatsen waar de Grebbelinie wordt doorsneden door wegen is de linie extra geaccentueerd met betonnen zandzakken. Deze zijn geplaatst in de linie bij Woudenberg, Leusden en Renswoude. Mogelik volgt er nog een zandzakcoupure in Rhenen. Bij Daatselaar is een houten exemplaar gemaakt en langs de A12 is een variant gerealiseerd met schanskorven.

8. Recreatieve ontsluiting Grebbelinie ten noorden van Amersfoort.  De Grebbelinie langs de Eem is voorzien van fiets- en wandelpaden, de kazematten zijn opgeknapt en zijn voorzieningen geraliseerd, zoals een informatiepaneel bij het Werk aan de Glashut  

9. Herstelde en toegankelijke Asschatterkeerkade in Leusden. Het project Asschatterkeerkade is gereed, zie project Asschatterkeerkade.

10. Herstel Fort Daatselaar in Renswoude. Het Werk aan de Daatselaar is o.a. voorzien van zitbankjes en een informatiepaneel. Eerder kreeg het fort weer zijn historische uitstraling terug, met walgang, geschutbanken en schietgaten (embracures). Zie ook project Daatselaar.

11. Herstel keerkade en Post van Lambalgen te Woudenberg. De Lambalgerkeerkade is weer zichtbaar in het landschap. De plannen voor de liniedijk en geschutsemplacementen zijn gerealiseerd. Zie verder: project Lambalgen.